Městští zastupitelé rozhodli o zrušení Kulturního centra Pardubice. Zanikne od ledna

0
910
Foto: Magistrát města Pardubice - tiskový úsek

Kulturní centrum Pardubice od 1. ledna 2018 nahradí dvě nové a menší příspěvkové organizace – Turistické informační centrum Pardubice a Centrum pro otevřenou kulturu. Rozhodli o tom na svém posledním jednání zastupitelé města hlasy všech přítomných, kteří zároveň schválili zrušení Kulturního centra Pardubice (KCP) k poslednímu dni letošního roku. Vedla je k tomu dlouhodobá nestabilita v organizaci pod vedením několika ředitelů od roku 2012.

Problémy v účetnictví a personální fluktuace

Problémy byly především v oblasti vedení účetnictví, absenci nastavení řídících a kontrolních procesů, ale i personální fluktuaci. Rada města navíc neschválila účetní závěrku organizace za rok 2016, neboť účetnictví z daného roku podle provedeného externího auditu neposkytovalo věrný a poctivý obraz. Vedení města muselo po provedených kontrolách dokonce podat trestní oznámení na bývalé vedení organizace.

Efektivnější uspořádání dvou menších subjektů

„Nové uspořádání a zřízení dvou jasně profilovaných organizací, kde jsou jednotlivé činnosti logicky rozděleny na základě svého zaměření, je výsledkem několikaměsíční práce pracovního týmu, který byl složen především z pracovníků odboru školství, kultury a sportu, ekonoma, interního auditu a právního oddělení. Jsme přesvědčeni, že toto řešení směřuje k efektivnímu uspořádání a stabilizaci procesů, které byly dosud v náplni Kulturního centra Pardubice. V obou nových organizacích navíc počítáme s posílením kontrolní role města v podobě dozorčích rad. Tím, že rušíme kulturní centrum, přejde veškerý majetek, práva a závazky na město. Ředitelé nových příspěvkových organizací, kteří vzejdou z výběrového řízení, tak nebudou muset řešit problémy po minulém vedení, ale budou se moci soustředit na vlastní činnost organizace a jejich další kvalitativní rozvoj,“ říká náměstek pro kulturu a cestovní ruch Jakub Rychtecký (ČSSD).

Turistické informační centrum Pardubice, příspěvková organizace města

Bude složena z organizačních středisek zaniklého Kulturního centra Pardubice, a to z Turistického informačního centra, Europe Direct, Zelené brány a výstavního prostoru Mázhaus. Organizace bude zaměřena především na informační činnosti v oblasti kultury, sportu a cestovního ruchu ve městě a okolí. K hlavním činnostem nově vzniklé organizace bude patřit především poskytování služeb a informací veřejnosti prostřednictvím osobní služby a elektronických médií, v kvalitě specifikované pro příslušnou kategorii informačního centra s regionální působností. Jde o informace a služby pro turisty, návštěvníky města a místní občany v rozsahu definovaném novou zřizovací listinou organizace.

Zařazení Zelené brány pod správu jedné z organizací

„Zařazení objektu Zelené brány pod správu této organizace se nabízí, neboť objekt je vyhledávaným turistickým cílem, plní funkci turistické atraktivity. V otázce začlenění výstavního prostoru Mázhaus je zásadní jeho funkce tedy prezentace amatérského umění a poskytovaní služeb v oblasti cestovního ruchu prostřednictvím zajišťování komerčních výstav,“ vysvětluje vedoucí odboru školství, kultury a sportu Ivana Liedermanová.

Centrum pro otevřenou kulturu, příspěvková organizace města Bude složena z organizačních středisek zaniklého Kulturního centra Pardubice, a to z Divadla 29 a Galerie města Pardubic. Organizace bude zaměřena především na profesionální kulturu, kreativitu a umění ve městě. Organizace bude profilována jako multižánrové kulturní středisko zaměřené na uvádění a podporu současného nemainstreamového umění především z oblasti performing arts, literatury, filmu, nových médií, a dále pak na činnost výstavní, ediční, propagační, publikační a podporu uměleckých aktivit. „Organizace bude současně výstavní institucí typu Kunsthalle, což znamená, že nevytváří umělecké sbírky muzejního typu a umělecká díla nevlastní, ale pořádá pravidelně obměňované autorské výstavy současného výtvarného umění. Činnost galerie se tedy nemění, naopak počítáme ještě s posílením dětských uměleckých dílniček,“ objasňuje vedoucí oddělení kultury a cestovního ruchu Martin Karas. Náplň této organizace tak bude zcela odlišná od náplně Turistického a informačního centra.

Kulturní domy v Hronovické a na Dubině přebírají Domy dětí a mládeže Alfa a Beta jako detašovaná pracoviště

Volnočasové centrum Dubina bude i nadále plnit funkci v oblasti vzdělávání a volnočasových aktivit, tedy koncepčně jednoznačně spadají do oblasti školství, resp. do oblasti volnočasových aktivit, kterou dlouhodobě a velmi kvalitně zajišťuje DDM Beta. „Zařazení tohoto volnočasového centra pod DDM dává i ekonomický přínos, neboť nám ve školním roce 2018/2019 navíc umožní nově financovat část mzdových nákladů včetně odvodů z rozpočtu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy,“ zdůrazňuje výhody náměstek Rychtecký.

V Hronovické je prověřováno několik variant využití

V případě KD Hronovická prověřoval pracovní tým několik variant včetně Východočeského divadla, Rozvojového fondu Pardubice nebo soukromého provozovatele. Jako nejoptimálnější a pro zachování nezaměnitelné funkce Hronovické se ukázalo řešení prostřednictvím DDM Alfa. „DDM Alfa si pomůže k velkému sálu, který mu pro konání kroužků chyběl, zároveň však budeme mít zajištěny prostory pro tradiční odpolední čaje pro seniory, plesy seniorů nebo oceňování nejlepších sportovců za rozumných podmínek. Náplň zaměřená na oblast kultury zůstává. Technické zázemí a vybavení je také dobrým předpokladem pro pořádání Zrcadla umění, festivalu amatérské kultury, který si spolu s tím DDM Alfa převezme,“ informuje náměstek.

Součástí změn je i zrušení produkčního oddělení

Součástí změn je i zrušení produkčního oddělení. Část aktivit budou zajišťovat externí subjekty, které vzejdou z výběrových řízení, část bude pokračovat v nových organizacích. Festival vůní, chutí a řemesel bude nově pořádat Destinační společnost pro TO Pardubicko. Adventní a vánoční trhy bude město pro rok 2018 a následující roky soutěžit. „Tento model se osvědčuje po celé republice, dobrým příkladem jsou například vánoční trhy v Olomouci. Dělali jsme si již průzkum trhu. Obrazně řečeno dostaneme za méně peněz více muziky,“ komentuje Martin Karas.

Nové uspořádání má být zároveň hospodárnější

Přestože hlavním cílem restrukturalizace KCP nebylo hledat úspory, nové uspořádání se jeví z pohledu příspěvků zřizovatele jako hospodárnější. „V letošním roce je provozní příspěvek města Kulturnímu centru ve výši 18,768 milionu korun. V novém modelu organizace kultury pod městem a při zajištění stejného objemu aktivit počítáme s částkou necelých 16,3 milionů korun. Součástí je i řešení majetkových věcí, kdy získáváme zpět do majetku města od Rozvojového fondu formou vkladu objekt, kde sídlí Divadlo 29 a nově zde vzniknou i kancelářské prostory pro Centrum pro otevřenou kulturu. To nám zároveň umožní opustit horní patro v objektu na náměstí Republiky, kde platíme nájem. O situaci jsme již jednali s vlastníkem, neboť Turistické informační centrum si vystačí s prostory v přízemí,“ uzavírá náměstek primátora.

Foto: Magistrát města Pardubice – tiskový úsek

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here