Korespondence mezi starostou Řezníčkem a vlastníkem hotelu Bohemia odhaluje velmi napjaté vztahy

0
763
Rekonstrukce komunikace se dotkne i kruhové křižovatky u hotelu Bohemia. Foto: Roman Zahrádka

Ihned poté, co neprošel zastupitelstvem návrh starosty města Petra Řezníčka (SNK ED) na ukončení nájemní smlouvy s firmou Homa holding na městské pozemky před hotelem Bohemia, kde má vyrůst parkoviště, vyměnil si starosta s jednatelem firmy Jiřím Mařasem první korespondenci. Z ní vyplývá, že jsou vztahy mezi oběma muži víc než napjaté.

Dokáže se město přizpůsobit termínově dostavbě hotelu?

Ani jeden z nich se totiž nedokáže shodnout na tom, o čem vlastně vedli doposud debatu. A pokud už se baví o návrhu města, že by za firmu postavilo na své náklady parkovací dům, chybí tomuto návrhu ze strany radnice racionální stránka věci, tj. právní záruky včetně záruk finančního krytí a soulad časového harmonogramu výstavby parkovacího domu s dostavbou hotelu včetně souhlasu rady a zastupitelstva s tak velkou investicí. Z korespondence vyplývá, že na tuto debatu zatím vůbec nedošlo, neboť jakékoliv úvahy o převzetí závazku výstavby dvoupodlažního parkoviště nebyly předjednány s nikým v zastupitelstvu ani v městské radě. Šlo podle všeho jen o soukromou iniciativu několika lidí z vedení radnice, jak nastínila pondělní schůze zastupitelů města.

Namísto výpovědi snaha pokračovat ve vyjednávání

Aniž se na tomto záměru obě strany shodly, nebo se dohodly na pokračování dosavadního vyjednávání, předstoupil starosta Řezníček před zastupitele s návrhem, aby schválili firmě Homa holding výpověď z nájemní smlouvy. To se však nesetkalo s všeobecným souhlasem zastupitelů, kteří poukázali na možná rizika takového kroku. Jednomyslně proto zvedli ruce pro pokračování jednání s firmou Homa holding. Pod vlivem těchto událostí napsal v úterý 20. března starosta Petr Řezníček jednateli uvedené společnosti Jiřímu Mařasovi dopis, který dostali zastupitelé na vědomí. Jiří Mařas na něj reagoval o den později. Také v tomto případě se měli zastupitelé možnost s ním seznámit. Oba dopisy máme teď k dispozici a níže je předkládáme veřejnosti k posouzení.

Dopis starosty města Petra Řezníčka Jiřímu Mařasovi

Vážený pane Mařasi, obávám se, že dopisem, kterým jste chtěl informovat nás zastupitele o postupu našeho společného jednání, bylo přinejmenším nepřesné.

Myslím, že jsem s Vámi jednal o nových podmínkách závazku firmy Homa holding. Nikdy mi zastupitelstvo neuložilo novaci smlouvy. To by jednalo v rozporu s platnou legislativou i tím, co svým usnesením schválilo v roce 2011.

Pokud firma Homa holding sdělila opakovaně, že není schopna dostát svému závazku s vybudováním dvoupodlažního parkoviště, tak jak vyplývá z platné nájemní smlouvy, nabídl jsem možnost oddělení dostavby hotelu a stavbu parkoviště. S tím, že stavbu parkoviště ve smyslu původních představ o typu parkoviště – VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÉ, vybuduje město. Tedy i s tím, že nedojde k omezení možnosti využívání parkoviště hotelovými hosty a že kolaudace nebude problém s počtem potřebných míst s ohledem na novou kapacitu hotelu. Nikdy nepadla ani věta o přidělení výstavby někomu jinému. To jste možná četl ve vyjádření některých zastupitelů po jednání zastupitelstva v září roku 2017, kdy pan Kušta mluvil o této možnosti. Já jsem Vám toto nikdy nesdělil.

Moje sdělení vycházelo z předpokladu, pokud by mělo dojít k oddělení obou staveb, předpokládal jsem souhlas firmy Homa holding, tím by se zbavila závazku stavby s finanční zátěží, o které se zmiňuje v řadě písemností, potom se logicky nabízí úkon ukončení nájemní smlouvy. A tak jsem Vám to také sděloval. Je přeci nelogické, aby existovala nájemní smlouva, která kladla za úkol budovat parking firmě Homa holding, když budování na sebe převzalo město Chrudim.

Chci Vám jen připomenout, že smlouva mezi Homa holdingem a městem Chrudim zohledňovala v řadě ujednání pouze variantu stavby dvoupodlažního parkoviště, ke kterému se firma zavázala a město Chrudim v tomto ohledu souhlasilo s dobou pronájmu, symbolickou cenou za nájem i spoluúčastí na přípravě stavby s finančním závazkem. Na straně města nedošlo ke změně, ani žádnou změnu město nepožadovalo, pokud bude naplněna dikce smlouvy.

Rozhodně odmítám, že někdo hledá nějakou hůl na bití kohokoliv. Stále zůstává středem zájmu na naší straně zprovoznění hotelu a v nabídce města Chrudim se odráží skutečnost, že je ochotné přistoupit k vybudování parkingu ve své režii.

Věřím, že to chápete jako férovou nabídku k dosažení souladu v potřebách obou stran a není třeba spekulovat o jiných variantách.

S pozdravem Petr Řezníček, starosta města Chrudim

Dopis jednatele firmy Jiřího Mařase Petru Řezníčkovi

Vážený pane Řezníčku, musím konstatovat, že Vaši obavu o nepřesném informování zastupitelů nesdílím. Ano, na našem jednání zazněl z Vaší strany návrh na oddělení stavby hotelu a stavby parkoviště. Dále také z Vaší strany zaznělo, že realizaci podzemního parkoviště se ujme město a/nebo soukromý investor, kterého město určí.

Na tento návrh jsem Vám sdělil, že tato varianta je pro společnost HOMA holding s.r.o. velice nepravděpodobná, a to z titulu následujících důvodů:

· předmětné pozemky byly ze strany společnosti HOMA holding zainvestovány ve výši cca 9 mil. CZK – tento fakt jste zcela pominul

· velice obtížná harmonizace dokončení výstavby parkingu a hotelu

· z Vaší strany nezazněl žádný konkrétní (finančně kvantifikovaný a právně ukotvený) návrh na řešení vztahu parkoviště a hotelu

Rád bych podotknul, že jsem plně při smyslech a mám zcela pod kontrolou, kde čerpám informace a jakého charakteru. Tedy nepodsouvejte mi, prosím, zdroje mých informací.

Ano, nájemní smlouva mezi městem Chrudimí a HOMA holding s.r.o. připouští pouze realizaci podzemního parkoviště, nicméně jako každá smlouva může prodělat svoji novaci nebo být nahrazena smlouvou novou, která by reflektovala nové podmínky v dané kauze. Veškeré okolnosti, se kterými seznamuji vedení města již dva roky, kterými je stiženo dokončení rekonstrukce hotelu napovídají tomu, že racionální řešení dané situace je výstavba nadzemního parkoviště (o stejné kapacitě jako podzemní).

Mimochodem kdyby neexistovala tak zarputilá rezistence ze strany některých reprezentantů města k tomuto řešení, tak je hotel i parking dnes v provozu.

Pokud považujete jednostrannou výpověď platné nájemní smlouvy se společností HOMA holding s.r.o. jako správný počin k nalezení kompromisu, tak já tento krok považuji za nepřátelský akt a velice obtížně budeme hledat na tomto půdorysu nějakou dohodu. Nehledě na skutečnost, že tímto krokem zcela zbavíte město Chrudim na dlouhá léta postavit na předmětných pozemcích cokoliv.

Opětovně je nutné na naší straně položit otázku, čí zájem je tímto postupem reprezentován? Občanů Chrudimi? To je pro občana tak kruciální otázkou existence podzemního parkoviště vedle kruhového objezdu? Odpovědi nechť si každý čtenář dosadí.

Tedy pokud jsme dospěli po dvou letech neplodného vyjednávání zase do bodu, kdy je zřejmé, že řešení vedoucí k cíli je jen a pouze realizace nadzemního parkoviště, tak Vás zdvořile žádám o jeho opětovné zvážení.

V dokonalé úctě Jiří Mařas

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here