Tým architektů představil koncepční studii na rekonstrukci Palackého třídy v Pardubicích

0
974
Foto: Magistrát města Pardubice - tiskový úsek

Po šesti měsících práce představí skupina odborníků svou vizi na proměnu Palackého třídy. Důležitá tepna Pardubic, která aktuálně slouží jako průchozí spojka od nádraží do centra města, má podle nich ambice stát se atraktivním místem pro trávení volného času i podnikání. Studie obsahuje komplexní analýzy současného stavu ulice, informace o potřebách veřejnosti a samotný návrh, který obsahuje 36 hlavních doporučení pro Palackého třídu. Koncepční studii představila pracovní skupina odborníků veřejnosti v prostorách kina na nádraží, které je součástí Palackého ulice a jehož venkovní prostranství se již zatraktivnění dočkalo.

Místo s obchody, kavárnami a restauracemi k posezení a odpočinku

„Rád bych viděl Palackého třídu jako místo, kde si lidé posedí a odpočinou, zajdou do zdejších obchodů či do kaváren a restaurací. Zatím slouží hlavní třída v centru opravdu pouze jako nezbytná spojka z centra Pardubic na nádraží, ale já jsem přesvědčen, že z Palackého ulice se může stát víc než spojka. Studii, kterou mi expertní tým představil, považuji za skvěle zpracovanou a hlavně reálnou cestu, jak by se v budoucnu mohl sen stát skutečností,“ říká primátor Pardubic Martin Charvát (ANO 2011). „Palackého třída si zaslouží změnu. Je nejvyšší čas. Řešení navrhované ve studii, na níž spolupracovalo několik odborníků z Česka i zahraničí, vyplývá navíc z reálných potřeb obyvatel města. Zasadím se o to, aby navazující projektové práce respektovaly zásady, které byly ve studii navrženy,“ dodává primátor.

Foto: Magistrát města Pardubice – tiskový úsek

Spolupráce architektů s občany i místními podnikateli

„Potenciálem Palackého třídy se zabývali architekti i urbanisté z magistrátu i externí experti na veřejný prostor, dopravu, zeleň a participaci. Pracovali s velikou skupinou místních občanů a podnikatelů, ale i s dalšími obyvateli města, kteří tudy prochází či projíždí – těm všem patří velký dík za jejich informace a postřehy. Nashromážděná data byla skvělým a velmi podstatným odrazovým můstkem pro další práci,“ uvádí náměstkyně primátora Helena Dvořáčková (ANO 2011). „Výstupem jejich dlouhodobé práce je právě prezentovaná studie, kterou považuji i z pohledu mé profese za velmi povedenou,“ doplňuje náměstkyně.

Cílem studie je zároveň koordinovat záměry developerů

Hlavním cílem návrhu není pouze nová, svěží podoba ulice, ale především vytvoření podmínek pro další aktivity a příjemný pobyt přímo na ulici. „V této fázi se nejedná o konkrétní projektovou dokumentaci, podle které lze začít rovnou stavět. Studie poskytuje zásady pro úpravy prostoru většího, či menšího rozsahu. Cílem je rovněž koordinovat záměry developerů v okolí ulice,“ zdůrazňuje manažer projektu z odboru hlavního architekta pardubické radnice Štěpán Vacík. „Rád bych poděkoval všem, kteří se na Palackého studii v posledním půlroce podíleli.“

Foto: Magistrát města Pardubice – tiskový úsek

Zlatá střední cesta, obě extrémní varianty byly vyloučeny

„Z několika možných variant celkového uspořádání byla zvolena takříkajíc zlatá střední cesta,“ popisuje Vojtěch Jirsa, který se zabýval problematikou dopravy. „Posouzena byla možnost rozšíření vozovky a v některých částech i možnost zúžení. Obě extrémní varianty jsme vyloučili,“ dodává Jirsa. Zvolena byla varianta, která přibližně odpovídá stávajícímu uspořádání a zachovává počet jízdních pruhů ve všech částech ulice. „Rozšíření vozovky by nevedlo k výraznému zvýšení kapacity, úzkými hrdly jsou přilehlé křižovatky a navazující úseky silnic,“ říká další ze zpracovatelů dopravní části návrhu Zbyněk Sperat, specialita na plánování dopravy ve městech z Centra dopravního výzkumu. Posouzení proběhlo s ohledem na stávající dopravní zatížení, ale též s přihlédnutím k prognóze dopravy podle dopravního modelu města. Byl zhodnocen také nárůst dopravy související s výstavbou v plochách, které k Palackého třídě přiléhají.

Zkoumání možnosti uspořádání chodníků a veřejných prostranství

Zachování stávající šířky vozovky bylo rovněž požadavkem architektů, kteří zkoumali možnosti uspořádání chodníků a veřejných prostranství. „Rozšířením vozovky by došlo k narušení městského charakteru ulice a omezení možností využití uličního prostoru,“ říká Igor Marko z londýnské architektonické kanceláře Marko & Placemakers, který je oborným garantem celého projektu Palackého – víc než spojka. „Navrhované uspořádání ulice se tedy významně neliší od stávajícího stavu v základních parametrech, jako jsou šířka vozovky nebo šířka chodníků. Liší se v detailech uspořádání jednotlivých částí, jako rozmístění a řešení prostoru zastávek MHD, vedení infrastruktury pro cyklisty, uspořádání přechodů pro chodce, křižovatek, zeleně, vedení inženýrských sítí, podoby chodníků a veřejných prostranství,“ pokračuje Igor Marko.

Foto: Magistrát města Pardubice – tiskový úsek

Byla navržena úprava tvaru některých křižovatek

Ve vazbě na předpokládané přemístění autobusového nádraží bylo navrženo přesunutí zastávky MHD Autobusové nádraží do prostoru před bývalou „Prokopku“. V této poloze lze očekávat výrazný nárůst cestujících související s výstavbou. Zastávky by měly být uspořádány tak, aby byla zajištěna preference MHD při vjezdu a výjezdu ze zastávek a zároveň zachována možnost objetí vozidla v zastávce. Navržena je změna polohy některých přechodů. Ty by byly opatřeny ochrannými ostrůvky pro chodce tak, aby odpovídaly současným technickým předpisům a došlo ke zvýšení bezpečnosti a komfortu při přecházení, zejména pro starší obyvatele. Dále je navržena úprava tvaru některých křižovatek. Na severní straně ulice byl navržen jednosměrný jízdní pruh pro cyklisty, který doplní obousměrnou cyklistickou stezku na jižní straně. Bude tak zajištěna návaznost tras cyklistů a napojení nových cílů dopravy.

Obsahová stavebnice s širokou paletou možností využití

Asi největší změnou by měla projít veřejná prostranství ve východní části ulice. Úpravy se týkají nejen samotného uličního profilu Palackého třídy, ale zahrnují i navazující prostory v místech napojení ulic Havlíčkovy, Jungmannovy, Macanovy nebo prostoru před Pardubickým pivovarem.

„Hlavním cílem je vytvořit podmínky pro vznik nových aktivit. Změna je postavená na propojené paletě nových funkčních prostorů, které sjednotí současný fragmentovaný a nevyužívaný prostor a přemění jej na atraktivní pobytovou destinaci. Do vymezeného uličního prostoru bude vložena ´obsahová stavebnice´ s širokou paletou možností využití. Paleta může obsahovat například předzahrádky, různě prostorově uspořádaná místa k sezení, mikrozahrady, zelené plochy, dětská hřiště, místa pro teenagery, ale také malé jeviště nebo interaktivní vodní prvky a umělecká díla. Možnosti jsou otevřené a budou definované v dalších stupních projektové přípravy revitalizace Palackého třídy,“ popisuje architektka Jitka Ressová.

Foto: Magistrát města Pardubice – tiskový úsek

V celé ulici bude zachován princip dvouřadé aleje stromů

Studie se snaží citlivě reagovat na stávající lipovou alej a zachovat princip doprovodné zeleně podél komunikace. „Cílem je zlepšit stanovištní podmínky pro zdárný růst stromů vytvořením potřebného prostoru pro jejich kořenový systém a zamezením poškozování dřevin, například zajíždějícími vozidly,“ uvádí krajinná architektka Lenka Marková, zodpovědná za koncepci zeleně.

„V celé ulici je zachován princip dvouřadé aleje. Ve střední části ulice, v prostoru před poštou a místy také ve východní části ulice se plánují dokonce tři řady dřevin. Část stávajících lip je navržena k postupné obnově po dožití,“ dodává architektka. Další stromy jsou již dnes vlivem nepříznivých podmínek v havarijním stavu a je žádoucí a vhodné přistoupit k jejich obnově souběžně se stavebními úpravami. V novém prostorovém uspořádání získají stromy dostatek místa pro zdravý růst a dlouhý život. „Celkově by se měl jejich počet v ulici zvýšit. V místech s dostatečnými prostorovými předpoklady studie doporučuje výsadbu dalších zelených ploch – trávníků, okrasných a smíšených záhonů keřů, kvetoucích trvalek, pnoucích rostlin a cibulovin. Všechny výsadby jsou koncipované tak, aby netvořily neprostupné a pocitově temné bariéry, jako stávající tisy a bobkovišně,“ jmenuje Lenka Marková s tím, že hlavním cílem návrhu zeleně jsou kvalitní a perspektivní dřeviny ve městě a větší rozmanitost a pestrost doplňkových výsadeb.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here