Jaroslav Moučka: O věcné diskuzi nejen na téma společnosti VaK Chrudim

0
1376

„Voda“ je věčné téma lidstva. Dokud ji neodeberete, patří všem. Jako veřejný statek patří pod veřejnou správu. „Ubývá ji,“ zpívá pan Pavlica, ale nemá tak docela pravdu. Podle zákona o zachování hmoty by jí na planetě mělo být stále dost pro všechny. Potíž je v tom, že nejen voda mění svou formu, ale mění se i vlastnické vztahy na Zemi a formy vlastnictví.

Zástupce ve vedení VaKu Chrudim máme právo volit

Záleží na tom, kdo, v jaké době, jak dlouho a ve prospěch koho vládne. Nic netrvá věčně; zákonodárce, zastupitele a zástupce měst a obcí ve vedení VaKu Chrudim máme podle volebních zákonů právo volit. Jejich prostřednictvím lze navrhovat a měnit zákony, vyhlášky, předpisy i smlouvy. Zcizování předmětu vlastnictví vede k ostrým střetům i válkám a nerovnoměrnému postavení hrstky vlastníků k většině. V Evropské unii, jejíž jsme členy, platí unijní právo a zákony, které jsou nadřazené národnímu právu. Volný pohyb kapitálu legálně umožňuje, aby národní a nadnárodní obchodní korporace vlastnily infrastrukturní sítě vodovodů a kanalizací a souvisejících pozemků a staveb.

Nadnárodní kapitál „válcuje“ rozpočty národních států

Nadnárodní kapitál „válcuje“ rozpočty národních států. Zákony uzpůsobuje tak, aby dobývání renty (např. privatizací ve smyslu připravit někoho o něco) posilovalo menšinu, která vlastní a vládne většině, která je ovládaná, atomizovaná a nevlastní, nebo vlastní jen tak málo, že velké vlastníky nemůže reálně ohrozit. Vedení obchodních společností, do kterých zastupitelé zvolili zástupce, stanovuje na základě účetní závěrky podíl na zisku. Ten lze (podle § 34 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních korporacích) rozdělit pouze mezi společníky, ledaže společenská smlouva určí jinak.

Společenské a hospodářské poměry se vyvíjí procesem evolučních a revolučních změn. Kdo cítí potřebu a nutnost změny půjde volit ty strany, politická hnutí či osobnosti, které voličům v programech změny nabízejí. Voliči rozhodují o síle jejich mandátu a koalici, která bude schopna změny reálně provést. Návrhy změn vůči VaK Chrudim se programy KSČM a hnutí ANO 2011 politicky blíží.

Z pozice předsedy finančního výboru města navrhuji audit finančních toků

Z pozice předsedy finančního výboru města, autorizovaného inženýra a auditora jsem v městském zastupitelstvu navrhoval provedení auditu finančních toků. Lze porovnávat položky výpočtu ceny z účetní uzávěrky společností Vodárenské společnosti Chrudim, a.s. a kontrolovat plnění vyhlášky města č. 1/2013 o vedení technické mapy obce. V mapě a v katastru se evidují výsledky výstavby a prostorové polohy objektů a sítí VaK na zemském povrchu nad ním a pod ním. Vlastník stavby má povinnost ohlašovat a dokládat změny prvků technické mapy obce s účinností od 1. 1. 2014 a obec má možnost uzavírat smlouvy a domluvit ceny pozemků a věcných břemen (nyní pachtovného). Provázanost osobní i personální je dlouhodobý problém politiky, který vyvolává potřebu změny.

Prokurista VaKu Ivo Doskočil mi musel dát za pravdu

Článek novinychrudim.cz reagoval na podklady, které jsem zaslal zastupitelům. Pan prokurista, Ivo Doskočil mj. odpověděl mj. zcela věcně těmito slovy: „Pokud jde o Vaši zprávu, naprosto s Vámi souhlasím, že sítě (v našem případě vodovody a kanalizace) nejsou ve stávajících technických mapách zaneseny správně (procento chybovosti odhaduji po dvou letech působení ve společnosti na cca 1% – 2%). Během naší činnosti se snažíme postupně nesrovnalosti napravovat – informace jsou předávány odpovědným zástupcům města. V katastrálních mapách nejsou sítě zaneseny téměř vůbec (historicky se nezapisovali) a v současnosti jsou u nových staveb řešena věcná břemena (snažíme se o jejich zápis do Katastru).Převod infrastruktury z obcí nebo třetích subjektů na VAK je řešen v souladu s Pravidly, která jsou zveřejněna na našich webových stránkách a zásadně se dlouhodobě neměnila. Diskuze o tom, zda je tento převod pro města (a v Chrudimi tuto diskuzi v poslední době vnímám dost intenzivně) výhodný nebo nevýhodný je dost sporná a záleží na tom z jakých čísel se vychází. Pokud město například připraví zasíťováním pozemky pro novou výstavbu, většinou si náklady na sítě promítnou do ceny pozemku, který prodávají. Převod infrastruktury (v našem případě pouze vodovodní a kanalizační řady bez přípojek) pro město znamená další příjem (podle Pravidel vyplácíme až 10% ceny díla v hotovosti a za až 90% hodnoty díla jsou obcím vydány akcie).“

Město se nedá řídit na sedánkách U Modré hvězdy

Občané města Chrudim i já osobně máme vlastní zkušenosti z privatizace. Podniky jsou základem státu a jeho prosperity. Majetek po konkurzu, vytvořený generacemi pracujících, byl privatizován. Akcie Transporty a dalších významných podniků jsou bezcenné. Fyzický majetek Transporty s pozemky a sítěmi směnou za akcie a hotovost byl pracujícímu lidu zcizen. Do katastru nemovitostí pan správce Wimmer nezapsal bytovou část hotelu Bohemia a pan Pavlíček odklepl majetek i s byty za pár babek.

„Čeho nabyl občan pilný, to mu erár sebere,“ zpívalo se za France Josefa a bude se dál zpívat. Občan platí vyšší daně a poplatky a občan Pilný není DINO. Město se nedá řídit na sedánkách U Modré hvězdy podnikateli, co kupovali m2 za kačku, od jiného za 40,- Kč a prodali městu za kuštovné 351,- Kč a ještě ošidili stát na daních. Auditem ověřil pan Steiner. Podobně i církev spočítala z křišťálové koule své náhrady v průměru za 40 Kč/m2 a nakupuje pozemky, když z vlastního na opravu kostela NPM valně nepřispívá. Královéhradecké biskupství poptává za ceny od 7 do 20 Kč/m2 a zda je pod pozemky zvodeň, se z veřejného zdroje nedozvíme.

Radost akcionářů se postupně změnila v pláč

PS PČR a PS Senátu nepospíchala se změnami zákona o katastru nemovitostí a jiných privatizačních a restitučních zákonů, které převádějí (transformují) majetky. Co v katastru nebylo a není – jako by nebylo. Radost akcionářů se změnila v pláč ve chvíli, kdy zákon umožnil majoritním vlastníkům měnit vedení obchodních společností a nakládat s kapitálem dělením zisku ve vlastní prospěch. Ke změnám katastrálních map nástroj od roku 2014 město má. Ceny vodného a stočného řídí řada faktorů, které obchodní společnost může ovlivnit a jiné, např. míru roční inflace ne. O vyplacení podílu na zisku rozhoduje statutární orgán. Je-li rozdělení zisku a podílů na zisku v rozporu se zákonem, podíly na zisku se nevyplatí. Má se za to, že ti členové statutárního orgánu, kteří s vyplacením podílu na zisku v rozporu se zákonem o obchodních korporacích souhlasili, nejednali s péčí řádného hospodáře.

KSČM prosazuje vedle postupných kroků nápravy především systémovou změnu v široké spolupráci evropské levice. Hlavně jde (dnes již nejen komunistům) o nápravu a změnu parazitního, nelegitimního kapitalistického přerozdělování majetku a zisku, např. při zmíněném nabývání práv k pozemkům a stavbám a dobývání renty v privatizačních procesech. Nedávno formou nelegitimních, soudně nepřezkoumatelných aktů transformace, často podle toho jak se propojení podnikatelů, státní správy a samosprávy prohlubovalo. Bylo zhasnuto, ale tma zahaluje i katastr v jedné jeho části dosud.

Změna není jen možná, ale je nutností a potřebou. Volte č. 1.

Ing. Jaroslav Moučka, městský zastupitel, předseda finančního výboru města kandidát do ZM Chrudim za KSČM

Video: tv rtm plus
Zdroj: YouTube.com

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here