V parku Střelnice byla zahájena revitalizace náhonu. Trvat by měla do dubna

0
994

Chrudimská společnost Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o. zahájila práce na městské zakázce revitalizace náhonu v parku Střelnice za 11 513 510 Kč bez DPH. Na akci se bude zároveň podílet firma VaK Chrudim částkou 647 584 Kč bez DPH kvůli potřebným přeložkám kanalizačního a vodovodního potrubí. Realizace stavby by měla být ukončena příští rok v dubnu. Město pokryje celou zakázku z dotace Operačního programu Životní prostředí.

Účelem akce je zamezit především sedimentaci bahna

Účelem revitalizace je zamezit sedimentaci bahna a zajistit prostupnost jezů na hlavní větvi náhonu, včetně spojovacího koryta a navazujícího území. Dojde tak ke zlepšení životního prostředí v parku i k odstranění rizik, která vyplývají z množství usazených nebezpečných látek. Zároveň budou v náhonu odstraněny překážky tak, aby nedocházelo k opakovanému zanášení jeho koryta.

Dojde rovněž k odstranění stávajícího stavidlového jezu

Projekt revitalizace počítá s výškovou úpravou nivelety koryta, což si vyžádá přeložky vodovodu a kanalizace, které tok kříží. Bahnité sedimenty budou pak odtěženy v hlavní větvi náhonu i ve spojovacím korytě, odstraněn bude i stávající stavidlový jez a opravou projde též jez pevný. Terénní úpravy se dotknou břehů, nábřežní zdi bude potom třeba opravit. Spojovací rameno i hlavní větev náhonu budou díky vybudovaným rybím přechodům migračně prostupné a revitalizací dojde ke zlepšení životních podmínek pro vodní organismy. Vytvořena budou i nová stanoviště pro cílové druhy rostlin a živočichů, jesepy, tůně a brody. Posílena bude rovněž přirozená funkce krajiny a dojde k obnově biologické rozmanitosti. Do toku budou zabudovány přístupy pro veřejnost a ve vlastním korytě hlavní větve náhonu budou umístěny tzv. šlapáky pro přechod pěších při nízkých průtocích. Řešené území přitom zahrnuje hlavní větev náhonu v parku Střelnice od mostu přes náhon v Malecké ulici po konec vzdutí pevného jezu o délce 650 metrů a spojovací koryto od rozdělovacího objektu na hlavní větvi náhonu po soutok s řekou Chrudimkou o délce 190 metrů.

Video: Kodlc Chrudim
Zdroj: YouTube.com

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here