Světe, div se, úředníci města neznají svůj etický kodex. Nevědí o něm, až na výjimky, ani občané Chrudimi

0
325
Foto: Kodl Cr

Vlastimil Doucha přinesl na setkání občanů se starostou města do Galerie v Muzeu tzv. Etický kodex zaměstnanců Města Chrudim, aby z něj krátce ocitoval některé pasáže a dal je do kontrastu s vlastním případem, v němž se už deset let marně domáhá na chrudimské radnici zbourání nebezpečné, staticky nezajištěné zdi z betonových tvárnic, která hrozí zřícením na jeho pozemek.

Velká neznámá na recepci a zprvu i v kanceláři tajemníka

„Když jsem zjistil, že existuje tento etický kodex, vydal jsem se pro něj na městský úřad, protože jsem ho nikde na internetových stránkách města nenašel. Ptal jsem se po něm nejprve v recepci, která je v přízemí městského úřadu, ale paní byla překvapena, že vůbec existuje, a neměla ho tudíž k dispozici. Poslala mě proto do kanceláře tajemníka, kde se mne ujala jeho asistentka. Ta o kodexu rovněž nic nevěděla a teprve až po delším hledání mi jej byla schopna poskytnout,“ uvedl Doucha, který následně zaujal přítomné občany citací části obecných zásad uvedeného kodexu, v nichž se například praví, že je výkon veřejné správy službou veřejnosti s nejvyšší mírou slušnosti, porozumění a ochoty, bez jakýchkoli předsudků, a dále, že zaměstnanci města nesmí jednat svévolně k újmě jakékoli osoby, ale mají naopak za povinnost prosazovat práva a oprávněné zájmy občanů, což se prý podle Douchy, který desítky let pracoval v pojišťovnictví a je soudním znalcem, v minulosti na radnici nedělo (jeho případu se budeme věnovat v samostatném materiálu).

O kodexu pomlčeli jak předchůdce starosty, tak i tajemník

Etický kodex zaměstnanců radnice zaujal i samotného starostu města Františka Pilného (nezávislý za ANO 2011), který o něm údajně neměl do té chvíle ani potuchy a nikdo jej s ním při převzetí funkce neseznámil, a to ani jeho předchůdce nebo tajemník. Vyžádal si proto opis kodexu, aby si jej mohl prostudovat a rozhodnout, nakolik bude vůči zaměstnancům města uplatňován, případně, zda jej bude zapotřebí pozměnit či aktualizovat. A protože úředníci města neznají svůj etický kodex a nejsou s ním seznámeni ani chrudimští občané, přinášíme níže jeho plnou verzi, pod kterou je podepsán bývalý starosta Ladislav Libý (ODS) a schválila ho v roce 1999 tehdejší městská rada.

M Ě S T S K Ý  Ú Ř A D  C H R U D I M

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ MĚSTA CHRUDIM

Článek 1.
Základní zásady a ustanovení

Tento vnitřní předpis se vztahuje na všechny zaměstnance města Chrudim, zařazené do městského úřadu a organizačních složek města. Zaměstnanec je povinen vykonávat svou práci ve shodě s Ústavou České republiky, zákony a dalšími právními předpisy a zároveň činit vše nezbytné pro to, aby jednal v souladu s ustanoveními tohoto Kodexu.

Článek 2.
Obecné zásady

1. Výkon veřejné správy je službou veřejnosti, zaměstnanec ji vykonává na vysoké odborné úrovni, kterou si studiem průběžně prohlubuje, s nejvyšší mírou slušnosti, porozumění a ochoty a bez jakýchkoli předsudků.

2. Zaměstnanec jedná korektně s ostatními zaměstnanci úřadu nebo organizačních složek i se zaměstnanci jiných úřadů veřejné správy.

3. Zaměstnanec činí rozhodnutí a řeší záležitosti objektivně na základě jejich skutkové podstaty, přihlížeje pouze k právně relevantním skutečnostem, a bez zbytečných průtahů. Nejedná svévolně k újmě jakékoli osoby, skupiny osob nebo orgánu či složky právnické osoby, ale naopak prosazuje práva a oprávněné zájmy občanů.

Článek 3.
Střet zájmů

1. Zaměstnanec nepřipustí, aby došlo ke střetu jeho soukromého zájmu s jeho postavením jako zaměstnance ve veřejné správě. Soukromý zájem zahrnuje jakoukoli výhodu pro něj, jeho rodinu, blízké a příbuzné osoby a právnické nebo fyzické osoby, se kterými měl nebo má obchodní nebo politické vztahy.

2. Zaměstnanec se neúčastní žádné činnosti, která se neslučuje s řádným výkonem jeho pracovních povinností nebo tento výkon omezuje.

3. Pokud si není zaměstnanec jist, zda jde o činnost slučitelnou s jeho podílem na výkonu veřejné správy, projedná záležitost se svým nadřízeným.

Článek 4.
Politická nebo veřejná činnost

1. Zaměstnanec jedná při výkonu veřejné správy politicky nestranným způsobem.

2. Zaměstnanec nebude vykonávat takovou politickou nebo veřejnou činnost, která by mohla narušit důvěru občanů v jeho schopnost nestranně vykonávat své služební povinnosti.

Článek 5.
Dary a jiné nabídky

1. Zaměstnanec nevyžaduje ani nepřijímá dary, úsluhy, laskavosti ani žádná jiná zvýhodnění, která by mohla ovlivnit nebo zdánlivě ovlivnit rozhodování ve věci, narušit profesionální přístup k věci, nebo která by bylo možno považovat za odměnu za práci, která je jeho povinností.

2. Zaměstnanec nedovolí, aby se v souvislosti se svým zaměstnáním ve veřejné správě dostal do postavení, ve kterém je zavázán oplatit prokázanou laskavost, nebo které jej činí přístupným nepatřičnému vlivu jiných osob.

3. Pokud je zaměstnanci v souvislosti s jeho zaměstnáním ve veřejné správě nabídnuta jakákoli výhoda, odmítne ji a o nabídnuté výhodě informuje svého nadřízeného.

4. Zaměstnanec se v soukromém životě vyhýbá takovým činnostem, chování a jednání, které by mohlo snížit důvěru ve veřejnou správu v očích veřejnosti, nebo dokonce zavdat příčinu k vydírání zaměstnance v důsledku jeho jednání v rozporu s právními předpisy nebo etickými normami.

Článek 6.
Zneužití úředního postavení

1. Zaměstnanec nevyužívá výhody vyplývající z jeho postavení ani informace získané při výkonu veřejné správy pro svůj soukromý zájem. Je jeho povinností vyhnout se konfliktům zájmů i předcházet takovým situacím, které mohou podezření z konfliktu zájmů vyvolat.

2. Zaměstnanec nenabízí ani neposkytuje žádnou výhodu jakýmkoli způsobem spojenou s jeho postavením ve veřejné správě, pokud to zákon neumožňuje.

3. Zaměstnanec neuvádí vědomě v omyl ani veřejnost, ani ostatní zaměstnance v úřadu.

4. S informacemi získanými při výkonu veřejné správy zaměstnanec nakládá se vší potřebnou důvěrností a poskytuje jim příslušnou ochranu. Přihlíží přitom náležitě k právu veřejnosti na přístup k informacím v rozsahu daném příslušnými zákony.

Článek 7.
Oznámení nepřípustné činnosti

1. Zaměstnanec vynakládá veškeré úsilí, aby zajistil maximálně efektivní a ekonomické spravování a využívání finančních zdrojů, zařízení a služeb, které mu byly svěřeny. V případě, že zjistí ztrátu nebo újmu na majetku ve státním vlastnictví nebo na majetku ve vlastnictví územních samosprávných celků, podvodné či korupční jednání, oznámí tuto skutečnost svému přímému nadřízenému, popřípadě příslušnému orgánu činnému v trestním řízení.

2. V případě, že je zaměstnanec požádán, aby jednal v rozporu s právní úpravou nebo způsobem, který představuje možnost zneužití úřední moci, odmítne takové jednání a oznámí tuto skutečnost svému nadřízenému.

Článek 8.
Závěrečná ustanovení

1. „Etický kodex zaměstnanců města Chrudim“, zařazených do městského úřadu a organizačních složek města je plně v souladu s usnesením vlády ČR č. 270/2001.

2. Veškeré chování či jednání, které bude v rozporu s tímto vnitřním předpisem, bude řešeno v souladu s příslušnými ustanoveními zákoníku práce.

3. „Etický kodex zaměstnanců města Chrudim“ byl schválen Radou města dne 14. 7. 2004 a plně nahrazuje Etický kodex pracovníka MěÚ Chrudim, schválený Městskou radou dne 16. 3. 1999.

……………………………

Ing. Ladislav Libý, starosta města Chrudim

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here