Zastupitelé města se sejdou naposledy v letošním roce. Jejich jednání bude možné sledovat on-line

0
222
Foto: Kodl Cr

V pondělí 9. prosince od 16 hodin se koná ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Chrudim v Pardubické ulici čp. 67 další veřejné zasedání městského zastupitelstva, které je přístupné všem občanům města. Na programu schůze je přitom osmadvacet bodů. Zajímavostí je, že po nezbytných úpravách na ochranu osobních údajů bude záznam jednání zveřejněn jak v audio, tak i ve video podobě. Bude možné jej sledovat i v přímém přenosu na následujícím odkazu:

https://www.youtube.com/watch?v=kvnXbOIPjfg&feature=youtu.be

Program:

1. Návrh rozpočtového opatření č. 14/2019 ke schválenému rozpočtu města Chrudim na rok 2019
2. Smlouva o revolvingovém úvěru registrační číslo 99024497700
3. Návrh rozpočtu města Chrudim na rok 2020
4. Střednědobý výhled města Chrudim 2019 – 2023
5. Obecně závazná vyhláška č. 4/2019, o místním poplatku ze psů
6. Obecně závazná vyhláška č. 5/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
7. Návrh na mimosoudní řešení soudního sporu ve věci vlastnictví pozemku st.p.č. 231/1, jehož součástí je budova č.p. 31, k.ú. Chrudim, část obce Chrudim IV, obec Chrudim
8. Návrh na změnu závazného finančního vztahu pro rok 2019 příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb a pomoci Chrudim
9. Návrh na ukončení členství města Chrudim ve spolku Partnerství pro městskou mobilitu, z.s.
10. Pravidla participativního rozpočtu města Chrudim
11. Akční plán rozvoje města na rok 2020
12. Vydání změny č. 4 územního plánu Chrudim
13. Zásady používání finančních prostředků z rozpočtové položky „Ošatné“ rozpočtu města Chrudimi
14. Aktualizace Koncepce školství města Chrudimi na období 2018 – 2028 a Akční plán na rok 2020
15. Účelová dotace na zajištění činnosti MFK Chrudim v roce 2019
16. Vzor smlouvy o poskytnutí přímé dotace
17. Změna zřizovací listiny Chrudimské besedy, městského kulturního střediska
18. Prodeje, nabytí a směna pozemků v k. ú. Chrudim a v k. ú. Přestavlky u Chrudimi
19. Nabytí pozemku p. č. 2656/7 v k. ú. Chrudim od společnosti CETIN
20. Nabídka spoluvlastníka ke koupi spoluvlastnického podílu na pozemku v lokalitě „Skřivánek“
21. Dohoda o narovnání vlastnických vztahů mezi městem Chrudim a společností Elektrárny Opatovice, a.s.
22. Nabídka předkupního práva – pozemek p. č. 3245/27 v k. ú. Chrudim
23. Doporučení revokace usnesení zastupitelstva města č. Z/101/2018 ze dne 10.12.2018 o souhlasu s demolicí staveb ve vlastnictví města Chrudim
24. Návrh na zastoupení města Chrudim v představenstvu společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a. s.
25. Určený zastupitel pro dotační politiku města
26. Pravidelné zasílání informací, úpravy webu
27. Cyklověž u dopravního terminálu
28. Volba přísedících Okresního soudu v Chrudimi

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here