Zkušenosti z jednání dopravní komise Rady města Chrudim – její členové si stěžují na to, že je mohou občané sledovat

0
1137
Foto: Kodl Cr

Jednání dopravní komise je veřejné. Z tohoto titulu mohou občané na úvod jednání komise přednést svůj příspěvek a poté jsou vyzváni k odchodu. V zápise jednání je totiž uvedeno: „Jednání komise bylo veřejné.“ Při zpětné reklamaci zápisu je občanovi oznámeno: „Je to chyba zápisu.“

Pokud si veřejnost dojedná přítomnost na dalším jednání komise i po výzvě k opuštění jednání komise, nesmí zasahovat do jednání komise, nesmí vznášet dotazy, nesmí doplnit projednávaný bod. Pokud je po ukončení jednání občanovi dovoleno promluvit, tak nesmí prodlužovat jednání komise, protože členové komise spěchají z jednání.

Názory dopravní komise ilustruje odposlechnutá věta po skončení jednání ve smyslu: „To jsme to dopracovali, díky demokracii nám občané mohou sledovat činnost komise.“

Dopravní komise by měla být přejmenována na Komisi cyklostezek, parkovišť, omezení kolejové dopravy s cílem vystěhovat obyvatele města Chrudim do okolních vesnic. Chrudim by se pak mohla změnit na jedno velké bezproblémové parkoviště s průjezdnými silnicemi bez obyvatel.

Dopravní komise by se měla zaměřovat na problémy v dopravě a perspektivu dopravy, dále na zjednodušení silniční dopravy, aby přestalo platit heslo: „V Chrudimi je výborné bydlet, ale nedá se tu žít!“

Například:

· Řešení dopravy na křižovatce u podjezdu.

· Řešení a realizace druhého silničního napojení areálu průmyslové zóny a TRA ještě před realizací třetí – severní části obchvatu.

– Dokončení napojení směrem na ulici Vaňkova. Nebo.
– Napojení podle současně platného územního plánu. Nebo.
– Napojení autobusové točny na křižovatku u přejezdu na Třibřichy vychází stavebně nejkratší, nejlevnější a nejrychleji realizovatelné (nová silnice nebo rekonstrukce staré).
Vydrží v provozu odhadem asi 20 až 30 let, což není krátká doba a investice se vrátí. Na silničním napojení areálu ze dvou stran by měla mít zájem i Policie ČR, která má v areálu své nové sídlo. Zde by měla dopravní komice zapracovat. Druhým napojením areálu dojde k odlehčení křižovatky u podjezdu.

· Druhé napojení areálu průmyslové zóny a TRA umožní zkrátit trasu jízdy MAD asi o 1 km.

Zlepší, přesněji UMOŽNÍ obsluhu průmyslové zóny a TRA autobusy MAD.
Zkrácení délky trasy linky č. 3 o 1 km pak představuje úsporu přibližně 1 000 000,- Kč ročně a zkrácení doby jízdy až o 3 minuty. Díky pravidelné a hustší dopravní obsluze průmyslové zóny a TRA dojde k nárůstu počtu přepravovaných osob a tržeb.

Podle zápisu dopravní komise ze dne 23. 10. 2019, po navrženém převodu na jednosměrný provoz a úpravě parkování na části ulice Na Rozhledně, představuje prodloužení trasy na směru z Markovic o 0,3 km dotaci 300 000 Kč ročně.
Podle jízdního řádu projede trasou přibližně 6000 spojů za rok. To představuje asi 50 Kč na jízdu, to odpovídá 165 Kč/km.
Prodloužení jízdní doby spoje z Markovic asi o 40 vteřin představuje nepřekonatelný nárůst jízdní doby a snížení komfortu cestujících z Markovic.
Dopravní komise neuvažuje změnu jízdního řádu komise vzhledem čekacím dobám autobusu v Markovicích.

· Dopravní komise řeší napojení oblasti Skřivánek. Nevím, ze kterých prostředků chce dopravní komise a Městský úřad dotovat provoz této linky. Viz předchozí. Náklady na provoz MAD jen této oblasti hrubým odhadem v desítkách milionů ročně.

· Zklidnění provozu vozidel v obytných zónách.
Na jedné straně jsou činěna dopravní opatření tak aby některými obytnými zónami projíždělo minimum vozidel a sloužily jen pro místní dopravu. V těchto oblastech jsou vytvářena parkoviště a vysazovány stromy do bývalé vozovky i před okny domů. Na druhé straně dopravní komise trvá na tranzitu sídlištěm Na Rozhledně.

· Dopravní komise by měla iniciativně zvyšovat tlak na zastupitele, vedení města Chrudim a ŘSD pro urychlení a realizaci severní části obchvatu (Vestec, Markovice, Bylany), tak aby jeho realizace mohla proběhnout mnohem rychleji než druhé části, která od projektu trvá více než 15 let.

· Dopravní komise by měla iniciativně zvyšovat tlak na zastupitele, vedení města Chrudim, SŽDC a ČD pro urychlení a realizování železniční trati Chrudim – Pardubice bez jízdy úvratí do Rosic nad Labem, tak aby bylo možno vést vlak v přímém směru Chrudim – Pardubice – Hradec Králové. Úvahy o realizaci změny tratě probíhá již nejméně 70 let. Bylo navrženo odhadem asi 10 variant.

· V brzké budoucnosti nastane tlak na změnu dopravy a její ekologičtější varianty.
Bez ohledu na probuzení „Zelených“ a „Gréty“ zesílí tlak na omezení tzv. uhlíkové stopy, a zlepšení životního prostředí.
Zaměření oblasti jen na silniční dopravu je krátkozraké.
V současnosti dochází k nasycení trhu osobními auty, bude dosažen vrchol výroby a odbytu. Odtud lze předpokládat pokles odbytu a výroby osobních automobilů. Vzhledem ke mzdové a platové úrovni obyvatel ČR není předpokládatelné, že si obyvatelé ČR budou kupovat nové a novější a dražší vozy. Bude docházet jen k výměně starších ojetin.
V této době je velmi krátkozraké zaměřovat se jen na silniční dopravu a rušit v dnešním stavu neefektivní část železniční tratě Heřmanův Městec – Chrudim-město – Borohrádek. V době výstavby, před více než 100 lety, byly na trať jiné požadavky.
V rámci některé varianty „Ostřešanské spojky“, by bylo reálné trať zaústit do stanice Chrudim. Po doplnění tratě z Heřmanova Městce o zastávky Markovice, Průmyslová zóna a Chrudim-zastávka nabyde trať na důležitosti a naváže na sebe dopravní tok osob i nákladů.

· Zachování a úprava tratě Heřmanův Městec – Chrudim bude tvořit jen „malé“ procento celkových nákladů na severní část obchvatu a napřímení tratě do Pardubic. Pokud by se někdy v budoucnosti měla trať obnovit, budou to neskutečně veliké investice a záměr téměř nerealizovatelný.

Poznámka: Jízdní odpory kolejových vozidel jsou podstatně menší než jízdní odpory silničních vozidel. Spotřeba energie na pohon na pohon vozidla je nepřímo závislá na jízdních odporech. Mezi významnou složku jízdního odporu patří stoupání. Trasy železničních tratí důsledněji využívají získanou nadmořskou výšku. Známý je obrázek z počátků železniční dopravy, kdy pár koní zápasí s jedním vozem na cestě a po nadjezdu je míjí „koňka“, kde je jeden kůň zapřažený do čtyř vozů jedoucí po železné dráze.

Poznámka: Obec Orel vážně uvažuje o zřízení vlakové zastávky. Obyvatelé by se pak bez přestupování a jízdy autem mohli dopravit vlakem do Chrudimě a Pardubic s návazností na spoje dále. Toto je odpovědný přístup k omezení uhlíkové stopy. V porovnání s Chrudimí, která mohla mít zastávku U Stadionu. Zastávka Chrudim-zastávka se vzdálila od města a stala se nepřístupnou v noci a především za nepříznivého počasí.

Dotaz: Jakou částkou je ročně dotována městská autobusová doprava? Podle údajů dopravní komise a propočtů je jen do MAD směřováno ročně asi 50 milionů Kč.

Dotaz: Proč nemá dopravní komise zájem na zklidnění dopravy v obydlených částech města, odvedení dopravy mimo uzlové křižovatky, zlepšení průjezdnosti autobusů, snížení nákladů na MAD, zvětšení počtu cestujících v MAD a tím zlepšení efektivity celé MAD?

Autor: Z. Š., Chrudim

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here